Ve dnech 25. – 27. 10. 2013 se v Boru konal mezinárodní seminář na téma:

RODINA – její finanční a morální zajištění.

Sborník přednášek je k dispozici na fařev Boru.

Slovo k semináři:

  V roce 1883 se na pozvání knížete Löwensteina shromáždilo na jeho zámku v západočeském městečku Haid – dnešním Boru – 14 významných odborníků, aby hledalo odpovědi na řešení závažných sociálních problémů tehdejší doby. Výsledkem jejich jednání byly tzv. Borské teze s řadou doporučení pro jejich řešení a s vymezením některých základních principů při jejich řešení

  Teze byly publikovány 8 let před první papežskou sociální encyklikou nazvanou Rerum novarum (O věcech nových) a od počátku se traduje, že byly vzaty v úvahu i při formulaci této encykliky.

  Dnes samozřejmě žijeme v jiné době a v jiných podmínkách. Základní výzva k respektování principů, z nichž by měla lidská společnost při svém fungování vycházet, zůstává však neméně aktuální.

  Byla ostatně aktuální i před Borskými tezemi, vychází z principů celého křesťanského učení. Z pohledu tohoto učení však vyžaduje hledání odpovědí na nové problémy, které změny ve světě přinášejí, a prosazování jejich řešení „v zájmu společného dobra a rozvoje všech lidí a celého člověka“, jak zdůraznil papež Benedikt XVI. ve svém poselství k letošnímu světovému Dni míru 1. ledna 2013.

  Právem volá Svatý Otec ve svém poselství po novém modelu rozvoje a novém přístupu k ekonomice, právem zdůrazňuje v něm zejména úlohu rodiny. Právě k těmto otázkám chceme zaměřit náš seminář.

  V České republice se v roce 2012 dokonce poprvé narodilo více dětí z nesezdaných soužití než z manželství. Místo rodiny se zdá pohodlnější současný častý vztah mezi otcem, matkou a dítětem, který nemá ani žádné oficiální zákonné pojmenování, a kde rodiče ani ze zákona po sobě nedědí. Na druhé straně se paradoxně prosazuje legální změna definice manželství, která má být spojením dvou osob stejného pohlaví, jež naopak budou ze zákona po sobě dědit.

  Vytváří se morální ovzduší chamtivosti a hédonismu, propagované snaživě řadou médií a propagandou různých institucí k tomu účelu založených a podporovaných. Potřebné zázemí pro řádné fungování rodiny s dětmi se i ekonomicky v mnoha případech omezuje, bereme dokonce bezstarostně na vědomí, že naše evropská společnost vymírá.

  Borské teze před 130 lety vyzývaly k novým přístupům v zájmu důstojného života lidské společnosti. Jejich 130. výročí by mělo být výzvou k zamyšlení, jaké cesty hledat k řešení současných problémů, kde nový přístup k ekonomice a k řešení společného dobra by měl být prioritou.

  Zkusme mu věnovat potřebnou pozornost.

JUDr. Bedřich Vymětalík